Modalités & Conditions

Definities

 • Abonnee”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die door deze Commerciële Voorwaarden te aanvaarden, in een contractuele realtie met Investr staat;
 • Commerciële Voorwaarden”: deze voorwaarden die aanvaard moeten worden en nageleefd moeten worden door iedereen die een overeenkomst afsluit met Investr;
 • Investr”: Investr nv, initiatiefnemer van dit platform, met maatschappelijke zetel te Deurle, Xavier de Cocklaan 70/1 en btw-nummer BE635946846. Te bereiken op het e-mailadres info@investr.be.
 • Online Vastgoedplatform”: De website www.investr.be in zijn geheel;
 • Partijen”: Investr en de Abonnee zoals hierboven gedefinieerd;
 • Vastgoedaanbieding”: vastgoed dat te koop of te huur is.

Plichten van Investr

 • Voor de duur van de overeenkomst verleent Investr de Abonnee een licentie op het gebruik van de softwaremodule “Investr Media”, bedoeld om te worden geïntegreerd in de softwaretoepassingen FORTISSiMMO, WHISE, SKARABEE, OMNICASA, EVOSYS, ERAFORCE, SWIFTIMMO, ZABUN of MAX-IMMO en waarmee de Abonnee vastgoed kan aanbieden op het Investr Online Vastgoedplatform via de website www.investr.be.
 • Investr behoudt het recht om deze Commerciële Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op een reeds gesloten overeenkomst, tenzij de Abonnee daarmee instemt.

Plichten van de Abonnee

 • De Abonnee mag enkel Vastgoedaanbiedingen op het Investr Online Vastgoedplatform zetten in het kader van zijn eigen beroepswerkzaamheden. De Abonnee onthoudt zich ervan Vastgoedaanbiedingen op het Investr Online Vastgoedplatform te zetten in naam en/of voor rekening van andere immobiliënkantoren of andere professionelen.
 • In beginsel behoort het aan de Abonnee om de vastgoeddata (teksten, gestructureerde gegevens, foto’s, logo’s) in te brengen in diens eigen softwaretoepassingen, dewelke Investr bereiken middels de ter beschikking gestelde softwaremodule Investr Media. Het behoort ook de Abonnee toe om de vastgoeddata te actualiseren, aan te vullen of te wijzigen indien zij dit nodig acht. De Abonnee erkent dat hij de volledige aansprakelijkheid op zich neemt voor de inhoud van de Vastgoedaanbieding die hij op deze manier op het Investr Online Vastgoedplatform plaatst of bijwerkt, en bijgevolg verbindt hij zich ertoe Investr te vrijwaren tegen alle juridische stappen die derden ondernemen, in verband met de inhoud van de Vastgoedaanbiedingen.
 • Teneinde het succes van het Investr Online Vastgoedplatform te verzekeren, verbindt de Abonnee er zich tevens toe dat de vastgoeddata:
  • zo volledig, correct en concreet mogelijk is, met een nauwkeurige beschrijving evenals de technische, stedenbouwkundige en financiële informatie;
  • wordt bijgewerkt telkens wanneer de inhoud van de aanbieding gewijzigd wordt, zodat de vastgoedaanbieding steeds de meest recente informatie weergeeft. In het bijzonder waakt de Abonnee erover dat de Vastgoedaanbieding gedeactiveerd wordt zodra het betreffende vastgoed verkocht of verhuurd is;
  • geen ongewenste berichten en/of publiciteit bevat voor de (al dan niet professionele) gebruiker (zoals ondermeer logo’s, affiches, lokalisatiekaarten, etc.), noch hyperlinks naar andere websites;
  • niet strijdig is met enige wettelijke bepaling zoals ondermeer de wetgeving inzake consumentenbescherming, oneerlijke marktpraktijken, misleidende reclame, mededinging, etc;
  • niet lasterlijk, eerrovend, kwetsend, bedreigend, racistisch, obsceen, schadelijk voor minderjarigen zijn of aanzetten tot haat, discriminatie of geweld of op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde of goede zeden, noch de goede reputatie van het Investr Online Vastgoedplatform schaadt,
  • geen virussen bevat of andere data die technische fouten of niet toegestane interventies doen ontstaan op het Investr Online Vastgoedplatform of op enigerlei wijze schadelijk is voor het systeem van Investr.
 • De Abonnee staat in voor het correcte gebruik van de Investr Media Module voor de transfer van de Vastgoedaanbiedingen naar het Investr Online Vastgoedplatform. De Abonnee zal bijgevolg onmiddellijk na de transfer van de vastgoeddata, de Vastgoedaanbieding controleren en zich er van vergewissen of de Vastgoedaanbieding online staat en de correcte vastgoeddata bevat. De Abonnee erkent in te staan voor de gevolgen en kosten die zouden voortvloeien uit een wijziging van zijn softwareprogramma in de loop van deze overeenkomst. De Abonnee verbindt er zich toe een wijziging van zijn softwareprogramma voorafgaand ter kennis te brengen van Investr teneinde te vermijden dat Vastgoedaanbiedingen opnieuw zouden worden gefactureerd als waren het nieuwe Vastgoedaanbiedingen ingevolge de wijziging van het eigen softwareprogramma van de Abonnee. Bij gebreke aan voorafgaande kennisgeving zullen de eerdere Vastgoedaanbiedingen gefactureerd worden als waren het nieuwe Vastgoedaanbiedingen.
 • Investr heeft het recht om alle niet-conforme vastgoeddata van het Investr Online Vastgoedplatform te halen, of, zo dit redelijkerwijs noodzakelijk zou blijken te zijn, om de Vastgoedaanbieding te verwijderen en/of de publicatie van de Vastgoedaanbieding van de Abonnee te beperken. Het verwijderen van nietconforme vastgoeddate of van de Vastgoedaanbieding zelf geeft de Abonnee geenszins recht op terugbetaling of een schadeloosstelling.
 • Vastgoedaanbiedingen kunnen op geen enkele wijze beschouwd worden als een aanbod tot verkopen of verhuren vanwege Investr.
 • De Abonnee zorgt er voor dat hij de nodige toestemming krijgt van de gebruikers van zijn website om de nodige cookies te kunnen plaatsen, zodat de software van Investr vlot kan werken.

Schorsen van de overeenkomst

 • Investr kan de licentie die werd toegekend aan de Abonnee schorsen middels aangetekende ingebrekestelling indien:
  • de Abonnee in gebreke blijft bij de uitvoering van één of meerdere verplichtingen in het kader van deze overeenkomst;
  • de Abonnee het voorwerp uitmaakt van een vereffeningsprocedure, een faling of wanneer hij in staking van betaling is of kennelijk insolvent is of één of meerdere facturen onbetaald blijven.
  • de Abonnee de wettelijke en/of deontologische bepalingen die op hem van toepassing zijn, niet naleeft;
 • De schorsing van de licentie brengt met zich mee dat alle Vastgoedaanbiedingen van het Investr Online Vastgoedplatform verwijderd worden en dat de Abonnee geen nieuwe Vastgoedaanbiedingen kan doorsturen naar het Investr Online Vastgoedplatform via desoftwaremodule “Investr Media”. De Abonnee maakt in deze gevallen geen aanspraak op enige terugbetaling of schadeloosstelling.

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt gesloten voor 12 maanden, behoudens uitdrukkelijke kennisgeving door één van de partijen ten minste 1 maand voor het aflopen van de overeenkomst via e-mail of aangetekend schrijven, worden partijen geacht stilzwijgend in te stemmen om de overeenkomst na afloop van de bepaalde duur van 12 maanden te verlengen voor opnieuw de periode van de overeenkomst.

Facturatie en betaling

 • De prijzen voor het gebruik van onze dienst zijn hierte vinden.
 • Investr zal de Abonnee maandelijks factureren voor het gebruik van het Investr Online Vastgoedplatform. Indien Investr geen betaling ontvangt van de gefactureerde bedragen binnen de 30 dagen na factuurdatum, is de Abonnee van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de gefactureerde bedragen, met een minimum van 60,00 EUR, evenals verwijlintresten a rato van de conventionele rentevoet van 12% per jaar.

Vrijstelling van aansprakelijkheid

 • Alle verplichtingen van Investr die voortvloeien uit deze Commerciële Voorwaarden zijn inspanningsverbintenissen.
 • Investr kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade (met inbegrip van indirecte schade, inkomstenverlies of winstderving) die de Abonnee geleden heeft of die voortvloeien uit gerechtelijke stappen tegen de Abonnee, door derden, in verband met alle vastgoeddata overgemaakt door de Abonnee betreffende de Vastgoedaanbiedingen of hun inhoud of uit het simpele feit dat zij online werden geplaatst of ten gevolge van misbruik of ongeoorloofd gebruik van elementen/informatie op www.investr.be.
 • Investr is evenmin aansprakelijk voor de kwaliteit en/of het goede resultaat van de transfer van de vastgoeddata door de Abonnee naar het Investr Online Vastgoedplatform, noch voor eventuele onderbrekingen, opschortingen of annuleringen van haar verplichtingen, als gevolg van gebeurtenissen waarover Investr geen controle heeft of ingevolge overmacht.
 • Wanneer, niettegenstaande de bepalingen van dit artikel, Investr aansprakelijk zou(den) worden gesteld ten opzichte van de Abonnee te welken titel ook, dan is de aansprakelijkheid van Investr beperkt tot de terugbetaling door Investr van het bedrag van de door Investr aan de Abonnee opgemaakte facturen in de loop van de drie maanden voorafgaand aan de schade die de Abonnee bewezen heeft.
 • Niets in deze Commerciële Voorwaarden heeft tot doel de aansprakelijkheid van Investr voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid (inclusief die van werknemers, agenten of onderaannemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

Intellectuele eigendom

 • De inhoud en de layout van het Investr Online Vastgoedplatform (waaronder alle logo’s, grafieken, videobestanden, afbeeldingen, teksten, geluidsbestanden, HTML-codes, databanken, de vormgeving of enige andere inhoud) is de exclusieve intellectuele eigendom van Investr of haar licentiegevers, en mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Investr of haar licentiegevers. De inhoud en de layout van het Investr Online Vastgoedplatform wordt door haar bepaald en kan door haar worden gewijzigd. De Abonnee verleent aan Investr een kosteloze, wereldwijde en eeuwigdurende licentie om de inhoud die de Abonnee op het Investr Online Vastgoedplatform plaatst, te reproduceren, verspreiden of publiceren, op enigerlei wijze te gebruiken, verwerken, vertalen en aan te passen.
 • De Abonnee verklaart gemandateerd te zijn door de eigenaars voor de verkoop of de verhuur van de goederen die het voorwerp van de Vastgoedaanbiedingen uitmaken en dat hij zich vergewist heeft van de correctheid van de gegevens die in de Vastgoedaanbiedingen vermeld worden. Bovendien verklaart de Abonnee dat hij houder is - of tenminste alle noodzakelijke expliciete vergunningen kan voorleggen vanwege de houders, in het kader van de Vastgoedaanbiedingen - van alle rechten, met inbegrip van het eventuele auteursrecht, de eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten die betrekking hebben op de grafische en andere elementen die geïntegreerd zijn in de getransfereerde of bijgewerkte Vastgoedaanbieding (foto's van het vastgoed en het interieur,…).
 • Investr heeft het recht om de door de Abonnee overgemaakte informatie, waaronder ondermeer logo’s foto's, etc…, aan te passen en te wijzigen met het oog op een publicatie van optimale kwaliteit op www.investr.be. Investr is gerechtigd in de Vastgoedaanbieding de naam van de Abonnee te vermelden en alle contactinformatie die de Abonnee heeft overgemaakt voor publicatie. De Abonnee garandeert en vrijwaart Investr met betrekking tot de vrije uitoefening van al deze rechten.

Confidentialiteit en loyauteit

Uitgezonderd de gevallen waarin de wet het vereist of wanneer de bedoelde informatie behoort tot het publieke domein, verbinden Partijen zich ertoe geen enkele inlichting die men van de wederpartij, of met betrekking tot haar activiteiten heeft verkregen, aan derden te onthullen of te exploiteren, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord. De Abonnee verbindt zich er toe om zich ervan te onthouden om rechtstreeks of onrechtstreeks in België een concurrerend onlineplatform voor de vastgoedsector te ontwikkelen en/of te commercialiseren. Deze verplichtingen bestaan voor de abonnee vanaf de eerste dag van de samenwerking en voor een periode van twee (2) jaar volgend op de laatste plaatsing van een Vastgoedaanbieding.

Algemeen

 • Indien een bepaling van deze Commerciële Voorwaarden (of deel daarvan) nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Commerciële Voorwaarden. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zal Investr met de Abonnee, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling (of deel daarvan) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Commerciële Voorwaarden.
 • Indien Investr zou nalaten om de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Commerciële Voorwaarden te eisen, kan dit niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van rechten en verhindert het Investr niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst valt exclusief onder het Belgisch recht. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt.